නුදුටු ඇත්තක මිහිර

නුදුටු ඇත්තක මිහිර

Monday, February 25, 2013

දුප්පත්කමට එරෙහිව සටන් කරන්නේ කෙසේද

දුප්පත්කමට එරෙහිව සටන් කරන්නේ කෙසේද යන්නට එක් පිළිතුරක් සෑහෙයි.එනම්'අළුත් දෑ තැනීමෙන්' යන්නයි.
රටක් තම දුප්පත්කම දුරලීමට පස් වැදෑරුම් සහායක් ලබයි.


1) දියුණු කළ මානව සම්පත්2) ප්‍රයෝජනවත් ස්වාභාවික සම්පත්
3) ප්‍රාග්ධන සම්පත්
4) තාක්ෂණික නව නිපැයුම්
මා නව නිපැයුම් වෙත ඉදිරි මුළු ජීවිත කාලයේම සිසුන් මෙහෙයවීමට අපේක්ෂා කරනුයේ අපට ඉහත 1 සහ 4 ඉටුකළහැකි නම් දුප්පත්කම දුරලීමට රටට සහාය විය හැකිය යන විශ්වාසය මා තුල ඇති නිසයි.ඔබත් එයට එක් වන්න.

No comments:

Post a Comment